۳۱ مرداد ۱۳۹۰

ما الکیانیم و فلک دولّک‌باز

اگر که خوش هستیم٬ الکی خوش هستیم. و اگر ناراحت و نگرانیم٬ اما نه از چیزهایی که باید از آن‌ها ناراحت و نگران باشیم٬ الکی‌ناراحت/ الکی‌نگران‌ هستیم.