۰۱ شهریور ۱۳۹۰

رسیدن نسیم دمکراسی به شرره/ و شادمانی مردم برره

ـ خب٬ قذافی هم که کارش تمومه. دیگه لیبی دمکراسی شد و جوونای لیبی می‌تونن شاد زندگی کنن و تو میدون ولی‌عصر طرابلس از همدیگه لب بگیرن. کی بشه نوبت ما بشه!

ـ ایی نه‌بفهمه.