۰۱ آبان ۱۳۹۴

- ترازو آوریم غمها بسنجیم هر آن سوته تریم وزنین تر آئیم

-  قراره هموزن برنده طلا بدن!