۲۶ مهر ۱۳۹۴

چی


تصویر زیر را از ویدئوی مصاحبه صادق صبا با محمدرضا شجریان برداشتهام. صبا میپرسد: چرا مرغ سحر برای مردم ایران اینقدر جذابیت داره، چی هست توی این موسیقی؟

تصویر از لحظه‌ایست که صادق صبا لفظ «چی» را به زبان میآورد.

ویدئو، دقیقه ۴۶:۴۱

یک جواب این‌‌جا