۱۴ شهریور ۱۳۹۴

ظهور دوباره‌ی اشکانیان اندوهگین

رفقا! آنقدر که علیه طایفه اشکریزِ احترام/ و ترحمطلبِ غمگین مبارزه کردیم، بینتیجه نبود. از آن روزها تا امروز میزان ریزش اشک در کامیونیتی کاهش قابل ملاحظه و محسوسی داشته است. این یک موفقیت بزرگ است که میتوان و باید آن را جشن گرفت.
میزان ریزش اشک در +G/ مرکز پژوهش گونه‌های بارشی 
افزون بر این، طوری که شواهد نشان میدهد، نویسندگانِ در نهایت تنها دیگر در نوشتههای خود کمتر از واژه «غم» استفاده می‌کنند. این نیز موفقیتی دیگر است. البته بهتر است بگوییم یک نیمچهموفقیت، زیرا طوری که جدیدا دیده شده است آن‌ها به جای «غم» از واژه «اندوه» استفاده می‌کنند:) و البته ما در این وبلاگ همانکاری را که با اشکها و غمهای قلابی آنها کردیم، با اندوه آنان نیز خواهیم کرد