۱۶ شهریور ۱۳۹۴

Streitschrift

که معنی آن «نوشته جدلی» است در آلمانی یک شکل متن ادبی به شمار میرود که پیدایش آن در تاریخ ادبیات به مجادله در دانشگاههای قرون وسطی میرسد. طوری که در ویکیپدیا آمده است، نوشته جدلی تا قرن هجدهم شکل استاندارد متون جماعت فرهیختگان در مجادلهها بوده است. در این دوران مجادلههای نوشتاری زیادی پیش میآمده است که در آنها فرهیختگان، مثلا به شکل انتشار عمومی نامه سرگشاده، به تبادل مواضع (تبادل آتش!) میپرداختند. [در ایران هم، اوقاتی که بزرگان فرهیخته به هم گیر میدهند، در نوشتههای آنها کمابیش استفاده از همین شکل ادبی را شاهد بودهایم].  

نوشته جدلی امروز هم برای راهاندازی مجادله عمومی مورد استفاده قرار میگیرد. متن جدلی تحریک آمیز است، اغراق میکند، به موضوعات فلفل اضافی میزند، آتش آن را تیز میکن و حتی به اهانت میآمیزد. گاه یک متن جدلی به هدف شکستن تابویی نوشته میشود. در متن جدلی قصد ارایه استدلالهای سنجیده نیست، بلکه دعوت به شراکت در دفاع/ رد یا نقد چیزی استمتن جدلی با متن پلمیکی خویشاوند است.  

هیچ نظری موجود نیست: