۱۳ شهریور ۱۳۹۴

ایران آلمانه!

توخولسکی: «اینجا [در آلمان] کسی که کثیفی را نشان میدهد خیلی خطرناکتر از کسی به شمار میرود که آن را ایجاد میکند».