۰۶ اسفند ۱۳۹۲

دیوانه یعنی چه؟

دیوانه یعنی همهی گزینهها روی میز است.