۰۷ اسفند ۱۳۹۲

-

شروع کرد به بدوبیراهگفتن به پولدارا. پیش خودم گفتم، آهان خب، این از اوناس که طرفدار ثروت نیست! من نسبت به این آدمایی که میگن نمیشه همهچیو با پول خرید سمپاتی دارم. بعد یه کم گذشت، صحبتهای دیگه پیش اومد، شروع کرد به ناسزاگویی به آدمای اهل فکر که اینا فلانن! کتاباشون بخوره تو سرشون! هرچی بدبختی میکشیم از همین علماه! ... . دیدم ئه؟! این با علمم مخالفاه!
- حبذا! تو پس با چی موافقی؟
- فلذا باعدالت توزیعی الف نون!

هیچ نظری موجود نیست: