۰۴ فروردین ۱۳۹۱

ـ با اینا زمستونو سر می‌کنم. با اینا خستگی‌مو در می‌کنم

ـ اونوقت اون سه‌فصل‌دیگه‌ رو چطوری سر می‌کنی؟
ـ اونارم با همینا.