۰۳ فروردین ۱۳۹۱

پوسترهای جداییتصاویر زیر پوسترهای فیلم جدایی نادر از سیمین است که آن‌ها را از وب برداشته‌ام.

 
 این پوستر عنصر جدایی را در خود دارد. حتی حرف A هم (مانند یک گوه) این جدایی بین دونفر را تأکید می‌کند. چهره گرفته مرد و حالت ایستادن او و چهره زن در پشت شیشه مات و دری که بین آن‌هاست فضایی "رمانتیک" از یک جدایی را بیان می‌کند، اما تا جایی که خاطرم هست، این زن سیمین نیست، بلکه راضیه است (یا اشتباه می‌کنم؟).


 در این پوستر دوسوی رابطه حضور دارند. ستون سبز آن‌ها را از هم جدا کرده است. نادر سر به زیر و افسرده است، و سیمین رو به مخاطب دارد.


باز هم نادر و سیمین. نادر در پس‌زمینه، و چهره‌اش مات است (ثانوی است) و شخصیت اصلی از آن سیمین است.این دو تصویر از آن جهت به هم شبیه هستند که در هردو چهره نادر برعکس سیمین کمی تا قسمتی مات است، و نگاه سیمین به بیننده است.


در این پوستر، در عین حال که سیمین چهره اصلی است، شخص سومی (حجت) نیز حضور دارد که روی صندلی وسطی از سه صندلی نشسته است. بالای دوصندلی دیگر سیمین و نادر را می‌بینیم. اگر من تنها نام فیلم را می‌دانستم، و می‌خواستم با توجه به این پوستر ماجرای آن را حدس بزنم، وجود این مرد را دلیل جدایی می‌پنداشتم. بخصوص این‌که او نه تنها بین دوصندلی نشسته است، بلکه در میان «شکاف»ی جای گرفته است که در این تصویر نادر و سیمین را (مثل حرف A در پوستر اول) از هم جدا می‌کند.

(به این کاری نداریم، چون اصلا یک کمی از ماجرا پرت است!)
این‌جا به استثنای ترمه همه شخصیت های اصلی جمع هستند، و کسی که با مخاطب ارتباط ایجاد می‌کند، سیمین است.


این یکی از همه جالب‌تر به نظر می‌رسد. مثل پوستر پیش، این جا هم چهره‌های نادر و راضیه مات است. حجت در این عکس دوبار حضور دارد، یک بار در حالت هجومی در پایین صفحه و یک بار با نگاهی مستقیم و شفاف‌تر از سیمین به مخاطب.

پوسترهای ایرانی:
 
۵ نظر: