۱۴ آبان ۱۳۸۹

آخ از این ادب گیری/ خب بگو خودکشی خودتو راحت کن

علی‌دایی: مدیران ناکام در ژاپن هاراگیری می‌کنند.

مرتبط:
سورن گیرکه‌گار: فیلسوفی که گیر دارد.