۰۵ مرداد ۱۳۹۵

کباب جگر و مرد شادخوار


- دلم می‌خواد بدونم اونور چه خبره
- کدوم ور؟
- بعد از مرگ
- ولمون کن بابا! کوفتمون نکن! حرفو عوض کن!