۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم

سرنوشت ما به هم وابسته است. شکاف‌های سیاسی، طبقاتی، قومی، مذهبی و ... امکان رشد، امکان حرکت به سوی زندگی صلح‌آمیز را در جامعه ما تقلیل می‌دهد، نیروی ما را به هرز می‌برد، و موجودیت ما را به عنوان ملتی کهن متشکل از اقوام خویشاوند به خطر می‌اندازد. دشمنان ایران این موضوع را بهتر از ما می‌فهمند، و هیچ رویدادی نیست که از آن برای تعمیق شکاف‌های موجود در جامعه ما حداکثر استفاده را نکنند.

جامعه ما به صداهایی نیاز دارد که بتوانند بین جریان‌ها و نیروهای گوناگون ارتباط ایجاد کنند. بین آن‌ها راه باز کنند. روی شکاف‌ها پل بزنند:

تواب و پل‌ساز، قسمت اول
تواب و پل‌ساز، قسمت دوم
تواب و پل‌ساز، قسمت سوم