۲۶ دی ۱۳۹۳

نقد خیرخواهانه

... در یک جمعبندی نهایی میتوان گفت که این رمان فاقد ارزش ادبیست، و چنان که ذهنیت حاکم بر آن گواهی میدهد نویسنده مستعد این کار نیست، و بهتر است جهت جلوگیری از اتلاف عمر گرانقدر به جستجوی شغل مناسبی بپردازد.

۲ نظر: