۲۵ اسفند ۱۳۹۲

پسته‌ دهن‌باز!

 به خودت نگیر!
از قفسه بیرونت میآورند
در ظرف قشنگ میریزند
که دهانت را سرویس کنند