۲۴ اسفند ۱۳۹۲

کاش می‌دونستم اسمش چی بود

یادم نیست در چه برنامه رادیویی یا تلوزیونی،  و در بحث و تبادل نظر درباره چه موضوع مشخصی بودند که یکی از آنها که اگر اشتباه نکنم اقتصاددان بود  چیزیگفت که در ذهن من مانده است و مکررا به خاطرم میآید.
میگفت، از آدم بیپولی طلب دارید، چرا از او نمیخواهید اگر قصه میداند، برای ادای قرض خود یک سال عصرهای جمعه به خانه شما بیاید و برای بچههای شما قصه بگوید؟