۰۵ آبان ۱۳۹۰

ـ

ـ ­ کسانی هستند که فضای اندیشیدن انسانی شان به حدی است که آدم ها، رابطه ها، دوستی ها، دشمنی ها و حتی ازدواجشان براساس پول است. مگر نمیبینیم کسانی را که امروزه با پدرزنشان ازدواج میکنند؟! اینکار مگر برای پول نیست؟ یعنی انسان برای عزیزترین کاری که در زندگی دارد براساس ... مقدار [پولی] ... که همسرش دارد ازدواج کند. کسی که این محاسبه را میکند حتی احساسات غریزی حیوان را ندارد. هیچ وقت یک الاغ نر بخاطر پالان یک الاغ ماده و بخاطر قالیچه یا چیزی که بر پشتش است به طرف آن کشش پیدا نمی کند. وقتی که یک انسان به این صورت در میاید از آن الاغ هم پایین تر است ...*

ـ ببخشید آقا ... لطفا احترام مخاطب را رعایت کنید.


مرتبط

*علی شریعتی