۲۷ مهر ۱۳۹۰

۱۹: نمره انشای ترمه

«... وقتی پسرعموی من به قصد تحصیل راهی خارج شد٬ از پشتوانه مالی پدرش که می‌توانست موفقیت آتی او را پشتوانه کند مطمئن بود».