۰۲ مهر ۱۳۹۰

امروز در خواب و بیداری دم صبح٬ فکری توی سرم بود که وقتی با ماوس روی آن می‌رفتم٬ قرمز می‌شد.