۰۲ آذر ۱۳۸۹

اوضاع و احوال چطوره

گالن به دست در جاده‌ای دورافتاده.