۱۱ دی ۱۳۸۸

قهرمان روز: رستمرستم آدامس خود را از دهان درآورد، آن را در دست‌مال کاغذی پیچید و درحالی که در پیاده‌رو می‌رفت، مواظب بود سطل آشغال بعدی را از دست ندهد.
.

+ نوشته شد در  2008/4/9ساعت 11:26   مانی ب.