۰۸ آبان ۱۳۹۴

بعد از این دیوانه سازم خویش را

- خواهش میکنم یک لحظه دست نگه دارید! کسی که قصد چنین کاری را دارد، لازم است که عقل دوراندیش را پیش از آن آزموده باشد. اما طوری که از حرفهای شما (حتی برای من دانشآموز ابتدایی لابراتوار عقل) پیداست، شما از وجود عقل دوراندیش اطلاعی ندارید، و آزمایش آن کلن در حوزه امکانات شما نیست. به این خاطر شما نمیتوانید خود را دیوانه سازید. و دیوانهبازی احتمالی شما گستاخی بخششناپذیری نسبت به ساحت نورانی دیوانگان معظم ما خواهد بود!