۲۸ بهمن ۱۳۹۲

من اولین کسی بودم

که به وجود این پدیده نامحسوس در گوگلپلاس پی برده و در نت کوتاهی به اعضای کمیونیتی هشدار داده بودم: «هیچ بعید نیست در صورتی که حواسمان را جمع نکنیم، در حین اینکه با هم در حال خنده‌وکل‌کل/ بحث‌وجدل‌/ گپوگفتگوقوقولیقوقو و بقبقو هستیم، همگی با هم، بیاینکه چیز بخصوصی حس کنیم، دیوانه شویم». 
الان که نگاه میکنم، میبینم کاملا حق داشته‌ام! و امروز دیگر به نحو غیرقابل برگشتی آب از سر همه ما گذشته است