۰۲ مهر ۱۳۹۲

-

مثل عرصهی رابطه‌ی خصوصی، در عرصهی اجتماعی هم یک عدهای حرف برای گفتن دارند. چه در رابطهی خصوصی و چه در اجتماع، کسی که حرف برای گفتن دارد، معمولا آن کسیست که از واقعیت بیشتر ساییده شده است، آن را از نزدیکتر لمس کرده است. جامعهای که جلوی دهان اینجور آدمها را میگیرد، در شناخت واقعیت درمیماند. و در رابطه خصوصی این عمل رابطه را آسیبپذیر و نمایشی میکند. چه در اجتماع و چه در رابطهی خصوصی، در صورتی که جلوی دهان آن که حرف برای گفتن دارد گرفته شود، حاصل ازدیاد رنج و خشونت است.

*
حرکت قدرتی که اپوزیسیون ندارد، مانند حرکت گربهای است که سبیلش را کندهاندمیدانید سبیل گربه را بچینید چه اتفاقی میافتد؟
- خداوندا، مرا به خاطر ظلم به حیوانات ببخش! بچگی کردم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر