۲۷ شهریور ۱۳۹۲

نمره: صفر (- . -)

حرفهای آنها
مثل صحبتهای امامان جمعه
مانند هم است.
شیطونهای جمعه 
مثل اینکه حرفها را
از روی دست هم نوشتهاند.

هیچ نظری موجود نیست: