۰۳ اسفند ۱۳۹۱

ـ

به قوری چای هیچوقت به عنوان ظرف نگاه نکنید. قوری چایی دوست شماست!

۲ نظر:

ناعمه گفت...

:)))
تک تک اعضا و جوارح ام به راستی کلامت شهادت میدن!

مانی ب. گفت...

:)