۰۳ اسفند ۱۳۹۱

ـ

به قوری چای هیچوقت به عنوان ظرف نگاه نکنید. قوری چایی دوست شماست!

۲ نظر: