۱۱ مرداد ۱۳۹۰

کتاب بخریم

طفلکی‌ها. باید گاهی کتاباشونو خرید. نه از سر علاقه به ادبیات٬ بلکه به نیت کمک مالی.