۳۰ دی ۱۳۸۹

تفاوت

انسان فرزانه به کسی می‌گویند که از قابلیت بازنگری در رفتارهای خود برخوردار است. او می‌تواند از خود فاصله گرفته و خود برای خود «دیگری» شود. چنین کسی البته مانند شما و من اشتباه می‌کند ولی تفاوت در این است که او به دلیل تأمل در رفتارهای خود، هر اشتباهی را یک بار مرتکب می‌شود. این قابلیت او را به درجه‌ای می رساند که پای خود را دوبار در یک چاله نگذارد: مثل خرها. نه مثل من/ و بلانسبت شما.