۱۸ آبان ۱۳۸۹

باز شجریانی شدم

در هر سالن کنسرت موسیقی رسمی در هرکجای این دنیای بزرگ اگر کسی از جماعت شنوندگان بزند زیر آواز٬ او را فورا از سالن بیرون می‌اندازند. در آخر کنسرت‌های شجریان‌ها اگر از این قاعده پیروی شود٬ شاید در سالن غیر از شما و من/ و دوسه‌نفر دیگر که مثل آدم نشسته‌ایم کسی باقی نماند.