۱۶ مهر ۱۳۸۹

نوبل‌و بردن هی هی/ حقمونو خوردن هی هی

سی سال زدوبند مافیایی کردند به شاملو ندادن. این‌دفعه هم بجا اینکه بدن به معروفی٬ دادن‌ش به یوسا.