۲۷ فروردین ۱۳۸۹

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد/ به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

ایناهان! ... این درخته پر از گل‌های تره! اینجا از این درختا زیاد پیدا میشه ... کلی درخت در همین حوالی هست که الان همشون گلای تر دارن.
اون یکی رو آدم از کجا پیدا کنه؟

۲۷ فروردین۸۹