۰۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

فعالیت مدنی امروز

رفتم عقب ... اومدم جلو ... رفتم عقب ... اومدم جلو .../ لایک زدم!

۹ اردیبهشت ۸۹