۱۱ دی ۱۳۸۸

منسوب‌شده: مدل فرانسوی

گیس بری


پاریس پس از شکست نازی‌ها. دوست‌دختر یک (سرباز یا افسر) آلمانی. گیس‌بری به منزله‌ی مرحله اول آیین شهرگردانی. اتهام: همکاری با دشمن.

خیابان گردانی


رفقای جبهه‌ی مقاومت در حال شهرگردانی زن‌هایی که به «همکاری با دشمن» منسوب شده بودند.

** پ.ن.
مدل آمریکایی: یکی از دوستان تصویر تکان‌دهنده‌ی دیگری در ارتباط با این پست‌ها فرستاده است که می‌شود این‌جا آن را دید: اولین دختر دانشجوی سیاهپوست آمریکایی به همراه پدر و جماعتی متشکل از دانشجویان سفید.

منسوب‌شده: مدل وطنی       منسوب‌شده: مدل مدرسه‌ای    منسوب‌شده: مدل هنری

از ۴دیواری قدیمی: ۲۰۰۹/۴/۴