۰۹ دی ۱۳۸۸

مکاشفه

هراس بزرگ:
من در امان نیستم.
و حكمت شاد:
هیچ‌کس در امان نیست!