۱۳ دی ۱۳۹۴

بی‌طرفی بی‌بی‌سی در مقابل شیعه و سنی

توییتهای رئیسجمهور روحانی:
. مردم ایران ضمن محکومیت این اقدام اجازه نمیدهند که این جنایت دستمایه افراد و گروههای خودسر برای انجام اعمال غیرقانونی و هتک حیثیت نظام گردد.
. از وزیر کشور خواسته شده که با همکاری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و با قاطعیت کامل، عاملان این تهاجم را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
. باید برای همیشه به اینگونه اعمال زشت پایان داده شود و امنیت کامل نمایندگیهای سیاسی دولتها در جمهوری اسلامی ایران تضمین گردد.

خبر:
رئیس جمهور دستور شناسایی و برخورد با عوامل حمله به سفارت سعودی را صادر کرد/ اعدام شیخ نمر هم محکوم است
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت شهادت شیخ نمر تاکید کرد: حرکت برخی افراد افراطی، دیشب در تهران و مشهد که به وارد آمدن خسارت به سفارت و کنسولگری عربستان که شرعاً و قانوناً باید در پناه جمهوری اسلامی ایران در امنیت باشد، منجر شد، به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

خبر:
اژهای سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدام شب گذشته برخی از افراد نسبت به سفارت عربستان در ایران و کنسولگری عربستان در مشهد گفت: اقدامی که نسبت به سفارت عربستان صورت گرفت اقدامی خلاف قانون بود که بر همین اساس تعدای تحت تعقیب قرار گرفته و تعداد دیگر دستگیر شده و در حال حاضر بازداشت شدند و تعداد دیگر نیز در حال شناسایی هستند تا با آنها برخورد شود.

                                         *     *     *

دوسال پیش همینموقعها در ایران همایش هفته وحدت بود که در آن سفرای کشورهای اسلامی شرکت داشتند. یک چنین همایشی در موقعیت فجیع منطقه، حادثهی با اهمیتی است. پوشش خبری آن، به این علت که دل آن دسته از مسلمانان را که به صلح بین فرق اسلامی امید دارند گرم میکند، ضربهی کارایی علیه پروپاگاندای پرزور ضداسلامی و عاملین آن است که آرزویی بزرگتر از شعلهورشدن جنگ شیعه و سنی ندارند
«دیروز ایران عید بوده است. همایش هفته وحدت بوده است. سفرای کشورهای اسلامی هم بودهاند. سخنرانانی از جمله، رئیس جمهور، رهبری، سید حسن خمینی، هاشمی رفسنجانی وبا تأکید بر جایگاه پیامبر اسلام نزد مسلمانان همگی صحبتهایی در جهت تلطیف و بهبود مناسبات خونبار بین شیعه و سنی کردهاند. دیروز چنددقیقه فیلم خبری در بیبیسی دیدم، اما هیچگونه نوشتار و خبری از این واقعه در بیبیسی پیدا نمیکنم. اگر چیزی پیدا کردید مرا خبر کنید». 

بیبیسی آن زمان پیامهای برادری، دوستی و مودت این همایش را پوشش خبری نداد. اما امروز خیلی بیطرفانه واکنشهای خصمانه و معترضانهی دو طرف را با عکس و به تفصیل پوشش میدهد
بیبیسی بازوی رسانهای ناتو است. بیطرفی بیبیسی یعنی اینکه در دشمنی نسبت به شیعه و سنی تبعیضی قایل نمیشود. آنها برای هردوطرف دست میزنند و تنوری را داغ میکنند که هر دو طرف را بسوزاند

  
گلهای کهخودسربه سفارت عربستان حمله کرده است، بازیچهی دست دشمنان ایران است. حتی، گاه تأمل در عملکرد و هم‌سویی کامل آنها با پروپاگاندای جهانی این گمان را در من تقویت میکند که اینهانفوذیهای قدرتهای بیگانه در کشور اند. و امیدوارم به درستی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و (طوری که آلمانیها میگویند) «سختی» قانون را بچشند.

بیبیسی دوستدار حمله ایرانیها و ضدحمله عربستانیهاست.
یکیدو روز قبل (پیش از واقعه حمله به سفارت عربستان) بیبیسی «انتقاد تلویحی» روحانی را حمله علیه عربستان معرفی کرد. و امروز کهخودسرها واقعا حمله کردهاند، چه جای تعجب که بیبیسی جشن بگیرد؟