۰۲ مرداد ۱۳۹۴

نظر شاعر آزادی در مورد دموکراسی و انتخابات

سؤال: شما مفهوم دموکراسی را چگونه میفهمید؟ 
شاملو: بعضی کلمات مفاهیم ندارن. یا در یه شرایط خاصی به کلی یه حرف از سر بیمسئولیتیه! شیکه بگیم دموکراسی. شیکه بگیم یه جامعه دمکراتیک بنا میکنیم. شیکه که ما تو کانون نویسندگان دلمونو به این خوش کرده بودیم خیلی راحت میشینیم زیر یه سقف و حرفای همو تحمل میکنیم، و این یعنی دموکراسی ... [از سؤالکننده میپرسد:] این سوسیالدموکراسی که میگی یعنی چی؟ ... تو ایران ... سوسیال دموکراسی به هر حال مستلزم اینه که یه مجلسی باشه با انتخابات آزاد ... خب این حشرات میرن آخوندا رو با اکثریت میدن تو مجلس، اول خودتو وارونه میکنن، چپه میکنن