۰۱ اسفند ۱۳۹۲

«فکر می‌کردم،

در حضور شمعدانیها شقاوت آب خواهد شد».