۰۴ اسفند ۱۳۹۱

به مدیرکل یونسکو/ سرکار خانم ایرینا بوکووا

بدین وسیله محترما از جنابعالی درخواست می‌کنم به مناسبت روز مبارک ۲۱ فوریه، زبان رو به اضمحلال این جانب را در لیست زبان‌های در معرض خطر قراردهید.
با احترامات فائقه