۰۵ بهمن ۱۳۹۱

زور

زورگیر یعنی کسی که با اتکا به/ و به صرف برخورداری از زور ـ می‌گیرد. کیف، دوربین، گردن‌بند، حس امنیت، حق حیات، حق انتخاب، آزادی و آزادی بیان را می‌توان از جمله مقاصد مورد توجه زورگیرها به حساب آورد.

۱ نظر: