۲۳ آذر ۱۳۹۱


«ما لشگری هستیم متشکل از معلولان عاطفی».

ینی ایزاکسون (لیو اولمان) در «چهره به چهره»/ برگمان۱۹۷۵)