۱۴ شهریور ۱۳۹۰

و در آن روزهای پرحادثه آن‌چه زبان‌زد خاص و عام بود

بستنی بود.