۲۴ اسفند ۱۳۸۹

معطل چی هستید؟ نوبت شماست

بی‌بی‌سی:
چهارشنبه سوری در محل زندگی شما چطور برگزار می شود؟
فرارسیدن چهارشنبه پایانی سال و برگزاری مراسم "چهارشنبه سوری"، در سال های اخیر با اظهارنظرهای گوناگونی رو به رو بوده است. از یک سو، برخی از مراجع مذهبی و مقام های حکومتی در ایران، این مراسم را "نشانه خرافه و فساد" یا "خلاف شرع و عقل" و حتی "مستلزم ضرر و فساد" دانسته اند. از سوی دیگر، همچنان تعداد قابل توجهی از مردم ایران مراسم چهارشنبه سوری را به جا می آورند. شما برای مراسم "چهارشنبه سوری" چه می کنید؟

من به عنون یکی از «تعداد قابل توجهی از مردم ایران» قصد دارم برای خاطر همه انگلیسی‌هایی که به فرهنگ وطن آریایی من عشق می‌ورزند٬ برای خاطر گل روی صادق صبا و به خاطر رضایت دل نازک فرن‌جان٬ آرش‌جان و پونه‌جان٬ یک جوان بسیجی را با موتورش آتش بزنم و از روی او بپرم.