۱۳ آبان ۱۳۸۹

بيطرفی، جانبداری/ یا جاسازی پيام؟

قائد در نوشته‌ای منتشرشده در بی‌بی‌سی وضعیت امروز ایران رااوضاع و احوالی می‌نامد که در آن «جنگ فرسایشی بین ایران و اسلام شدتی بی‌سابقه می‌یابد».

- گیر قضیه که نمی‌گذارد این "حقیقت" را ببینیم٬ این‌جاست که خواستاران نابودی اسلام شب‌ها روی پشت‌بام الله‌واکبر می‌گویند٬ و کسانی که خواهان نابودی ایران هستند٬ زیر "منشور حقوق بشر کورش" سینه می‌زنند.