۱۲ آبان ۱۳۸۹

چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم؟

- بذا یه کم فکر کنم ... توو من. ... درسته؟