۰۸ آبان ۱۳۸۹

برای خودش دردی‌ست

نیک‌آهنگ کوثر در نقش معلم «بی‌طرفی» و پایبندی به «عینیت ژورنالیستی».