۰۵ مرداد ۱۳۹۵

تعبیر عرفانی داره


- شمام فوتبالی هستین استاد؟
- چرا که نه! فوتبال عینی ترین مثال وحدته در عین کثرت! +