۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

تولیدمثل آنلاین در بستر امر قدسی!

0

0  0  0  0  0  0  0 0  0  0  0  0 

000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000

در مورد عدد ۱۲ و جایگاه نمادین آن کتاب نوشته شده است، اما برای اینکه بدانیم این عدد عدد مخصوصی است، لازم نیست کتاب خوانده باشیم. دوازده ماه سال، دوازده قبیله بنیاسرائیل، ۱۲ حواریون مسیح، ۱۲ امام 

نویسنده رمان سمفونی مردگان برای دوستداران نویسندگی در ایران یک کارگاه داستاننویسی آنلاین تأسیس کرده است. میگوید، در طول یکسال از بین گروهها مجموعا  با ۱۲ نفر مستقیم دوسه هفته کار میکند «که [هر کدوم] اینا بشن یک عباس معروفی دیگه و برن تو شهراشون کارگاه داستان راه بندازن» (ویدئو، دقیقه ۱۸).

هیچ نظری موجود نیست: