۰۹ بهمن ۱۳۹۳

سؤال امروز این است:

ژولیت بینوش اگر در تاریکی شب ناگهانی به یاد عباس کیارستی بیافتد، او را چگونه به تصور درمیآورد؟ چه تصویری از نامبرده مقابل چشماو زنده میشود؟ این را نمیتوانیم بدانیم. اما با وجود بیپاسخ ماندن سؤال امروز، به برکت وجود رسانههای جدید این را میدانیم که پرتره زیر را ژولیت بینوش که ظاهرا کار تصویری هم میکند، از کیارستمی خلق کرده است.


کسی که اندکی به این تصویر خیره شود نمیتواند نپذیرد، که بر اساس این تصویر، ژولیت بینوش در تصویرگری، خلاف بازیگری، بیاستعداد است. والا - کیارستمی با آن چهرهی جذاب کجا، و این موجود هولانگیز کجا!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر