۲۵ اسفند ۱۳۹۲

:)

 آهای ... پستهها!
تخمههای ژاپنی!
قیامت نزدیک است!

هیچ نظری موجود نیست: